1001 album

‘dinlememiz gereken’ 1001 albüm üzerine notlar

Tree of Rock

Rock müziğin genetik haritası üzerine mixtape’ler

yazılar

yayımlanmış, yayımlanamamış yazılar

Ev » 2009, Albüm Köşesi, son yazı, yazılar

Frusciante Empyrean’da*

Yazan: on April 27, 2009 – 3:32 amYorum Yok

Otuz y?la yakla?an ge?mi?iyle hemen hemen her t?rden m?zik dinleyicisinin bir ?ekilde a?ina oldu?u bir topluluk Red Hot Chili Peppers. Dolay?s?yla pop?lerli?i ?zg?n kalmay? ba?ararak yakalayan ender ?rneklerden. Bu ba?ar?da elbette toplulu?un kurucu ?yeleri Anthony Kiedis (vokal) ve Flea (bas) kadar; toplulu?a 1989 ??k??l?? Mother?s Milk alb?m?yle dahil olan davulcu Chad Smith ve gitarist John Frusciante?nin de katk?lar? g?z ard? edilemez. Frusciante?nin 1988-92 y?llar? aras?ndaki yoklu?unu saymazsak, 1988?den bu yana ayn? kadroyla dinledi?imiz RHCP, May?s 2008?de yapt?klar? bir a??klamayla, birlikte m?zik yapmaya ?belirsiz bir s?reli?ine? ara verdiklerini a??klad?lar. Bu a??klama, grup ?yelerinden solo alb?m beklentilerini artt?rm??t? ki g?zel haber John Frusciante?den geldi. Frusciante?nin 2009 ba??nda yay?nlayaca??n? duyurdu?u solo alb?m? The Empyrean, Ocak ay?nda piyasaya s?r?ld?kten sonra ?ubat ay?nda T?rkiye?deki raflarda da yerini ald?.

20080127-fruscante-1

Frusciante?nin solo alb?mlerine ?o?u m?ziksever yabanc? de?il asl?nda. Bu s?rad??? gitaristin ?retkenli?i ?zellikle 2004 senesi i?inde ??kard??? birbirinden farkl? 6 alb?m ile doruk noktas?na ula?m??; ancak bu alb?mler profesyonel st?dyo ?al??malar?ndan ?ok ev kay?tlar? havas?nda oldu?u i?in ?ok fazla dinleyiciye ula?amam??t?. (Shadows Collide With People??n bana g?re bu serinin en ba?ar?l? alb?m? oldu?unu da s?ylemeden ge?meyeyim.) Frusciante?nin onuncu solo alb?m? olan The Empyrean ise bu anlamda ?nl? gitaristin en olgun ?al??mas? olarak adland?r?labilir.

2006-2008 senesi aras?nda ?e?itli zamanlarda kaydedilmi? ?ark?lardan olu?an The Empyrean, Frusciante?nin de belirtti?i gibi tek bir hikayeyi anlatan bir ?konsept alb?m?. Alb?m?n ismi mitolojik k?kenlere dayan?yor olsa da John Keats, Dante ve John Milton gibi ?nl? ?airlerin eserlerinde s?k?a kulland??? bir tan?ma g?nderme ayn? zamanda. Bu ?nl? ?airlerin ?cenneteki en ?st nokta? anlam?nda kulland?klar? mitolojik k?kenli ?empyrean? kelimesinin, ?ark?lardaki s?zlere dikkat edince alb?m?n hikayesi i?in ne kadar uygun bir ba?l?k oldu?u anla??l?yor.

The Empyrean?da John Frusciante?ye tan?d?k isimler e?lik ediyor. RHCP?nin bas??s? Flea, The Smiths?in gitaristi Johnny Marr ve yeni nesil ?nemli gitaristlerden Josh Klinghoffer alb?mde yer alan di?er m?zisyenler. Bu isimlere bak?nca Frusciante?nin ?kalender? kay?t anlay???n? bu alb?mde de?i?tirdi?ini s?ylemek kolay. Frusciante bu alb?mde gitarlar?n yan? s?ra piyano, keyboard, synthesizer ve drum-machine ?alarak The Empyrean?a kendinden farkl? lezzetler katmay? ba?arm??.

9 dakikal?k ensturmantel bir par?a olan Before The Beginning, Frusciante?nin do?a?lamalar? ve analog u?ultularla alb?me uygun atmosfer yaratan bir a??l?? par?as?. Bu g?zel a??l??tan sonra bana g?re The Empyrean?in s?rprizi, bir Tim Buckley ?ark?s? Song To The Siren,? a??l??taki atmosfer i?inde yorumlanm??. Alb?mdeki kilit par?alardan biri Dark/Light ise al???ld?k Frusciante sound?uyla ba?lasa da ilerleyen dakikalarda dinleyenleri ?a??rtan bir hale b?r?n?yor. 8 dakikal?k bu kay?d?n depresif ve karanl?k havas? bir anda drum-machine ritimleri, Frusciante?nin bu i?i Flea?dan ??rendi?ini g?steren bas y?r?y??leri ve gospel korolar?yla alb?mdeki en ilgi ?ekici par?a bana g?re.

Frusciante?nin ?nceki solo alb?mlerine en yak?n havadaki ?ark? diyebilece?im Heaven ve umutlu piyano arpejleriyle s?sl? Central, The Empyrean hikayesinin ?zeti olabilecek s?zleriyle bu konsept alb?m? bir arada tutan birer yap??t?r?c? adeta. ?Kim oldu?umuzdan memnun olmal?y?z/ Kendimizi bilsek de bilmesek de? diye seslendi?i Central?dan sonra, falsettosuna al??t???m?z Frusciante?nin bariton vokallerine ilk kez ?ahit oldu?umuz One More Of Me ve katman katman vokallerle s?sl? kapan?? ?ark?s? After The Ending ile birlikte The Empyrean?in sonuna geliyoruz.

RHCP?nin ?90 sonras? alb?mlerinde yapt??? besteler, ak?llara kaz?nm?? gitar riffleri ve arka-vokalleriyle birlikte m?zikal yeteneklerini kan?tlam?? bir m?zik adam? olan John Frusciante, onuncu alb?m? The Empyrean?la birlikte RHCP?den sonra solo anlamda da m?zikal olgunlu?a ula?t???n? g?steriyor.

*Bu yaz? 26 Nisan 2009 tarihli Radikal gazetesinin Radikal2 ekinde yay?mlanm??t?r.


Comments are closed.