1001 album

‘dinlememiz gereken’ 1001 albüm üzerine notlar

Tree of Rock

Rock müziğin genetik haritası üzerine mixtape’ler

yazılar

yayımlanmış, yayımlanamamış yazılar

Ev » klasik albumler, son yazı, yazılar

?? Kuru?luk Alb?mler*

Yazan: on March 18, 2009 – 10:19 pm1 Yorum

M?zik d?nyas?nda para s?z konusu olunca, ilk akla gelenler milyon dolarlara mal olan alb?mler, video klipler veyahut bazen y?z milyon dolarlar? bulan tur anla?malar? olmu?tur. Sadece m?zik de?il, sanayi haline gelmi? sanat dallar?n?n bu yakla??ma maruz kalmas?, para ?zerine kurulu pop?ler k?lt?r?n ? biraz g?rg?s?zce, biraz bilgisizce ? sanata yakla??m?n? sergileyen g?zel ?rneklerdir. Herhangi bir sanat i?inin maddi ederiyle an?lmas? ne kadar can s?k?c? ve y?zeysel g?r?nse de bu ba?lamda ?para asl?nda hi?bir?ey? dedirten ?rneklere yer vermek anlaml? olacakt?r.

beatles19631962 senesinde yapt?klar? ?Love Me Do? ?ark?s?yla dikkatleri ?eken d?rt gen? adam m?zik tarihini de?i?tireceklerinden habersiz ilk alb?mlerinin kayd? i?in ?nl? ?Abbey Road? st?dyosuna girdiklerinde tarih 11 ?ubat 1963?t?. Prod?kt?r George Martin, kendilerine The Beatles diyen bu d?rt gencin sahne performans?ndan etkilenip, olabildi?ince ucuza gelecek ?ekilde Abbey Road?da ger?ekle?ecek alt? saatlik bir canl? performans? alb?m yapma niyetindeydi. Toplulu?un esas sesi John Lennon??n so?uk alg?nl???na ra?men g?zel giden performans? alt? saatte olmasa da eklenen son bir ?? saatlik st?dyo ?al??mas?yla dokuz saatte alb?m haline getirmeyi ba?ar?p alb?me ?Please Please Me? ad?n? verdiler.

Ve b?ylelikle m?zik tarihinin en ?ok kazand?ran topluluklar?ndan biri olan The Beatles??n ilk alb?m? topu topuna 400 pounda mal edilmi? oldu. George Martin?in, bu 400 pound haricinde her Beatles ?yesine Abbey Road?daki st?dyo performanslar? i?in 30?ar poundluk bir ?deme daha yapt???n? da eklemeden ge?meyelim.

Sene 1977, yer yine Londra. Paras?z bir halde m?zik yapmaya ?al??an d?rt m?zisyenin, topluluklar?na ?b?y?k s?k?nt?, darbo?az? anlam?na gelen ?Dire Straits? ad?n? koyup 5 ?ark?l?k demo kay?tlar?n? BBC Radyosu?na g?t?rmeleriyle ba?layan bir hikaye bu sefer. Demo kay?tlar? ?ok be?enen ?nl? m?zik adam? Charles Gillet, ?Sultans of Swing?i program?nda ?alarak zor g?nler ge?iren ?Dire Straits?e ilk yolu a?ar. Toplulu?un ilk davulcusu Patrick Scott m?ziklerinden ?midi kesip ?Dire Straits?ten ayr?ld?ktan k?sa bir s?re sonra Phonogram?la ilk alb?m anla?mas?n? yapar Knopfler karde?lerin ?nderli?indeki topluluk. ?cebimizde para yok, jean?lerimiz y?rt?k? diye seslendikleri ?ark?lar? ?Down To The Waterline?la a??lan ?Dire Straits? alb?m? Muff Winwood prod?kt?rl???nde 12.500 pounda mal olur ve k?sa bir s?re i?inde Avrupa?da 4 milyon, Amerika?da 2 milyonluk bir sat?? rakam?na ula?arak darbo?azdan ge?en bu d?rt ?ngiliz m?zisyeni refaha kavu?turur.

bob_marley_41963 senesinde kurulan Jamaikal? topluluk The Wailers??n m?zik sahnesinde s?z sahibi olmas? 1973 y?l?nda ??kard?klar? ?Catch a Fire? alb?m?ne kadar m?mk?n olmaz. Bob Marley?in devrimci s?zleri ve reggae anlay???, prod?kt?r Chris Blackwell?in m?zikal zekas?yla birle?ince ortaya m?zik tarihinin en ?nemli alb?mlerinden biri ??kar. Alb?m?n prod?ksiyonu i?in be? ki?ilik toplulu?a toplam 8000 poundluk bir ?deme yap?l?r. The Wailers bu paran?n ?o?unu Jamaika ? ?ngiltere aras? yolculuklara harcayarak neredeyse para almadan alb?m? ortaya ??kar?r. ?ocuklu?unu Jamaika?da ge?irmi? bir ?ngiliz olan Blackwell, ?Catch a Fire??n pop?ler m?zik sahnesinde yer alabilmesi i?in The Wailers??n geleneksel reggae ?sound?unu ekstra gitar, klavye ve org sesleriyle kuvvetlendirir. Bu kritik prod?kt?r dokunu?uyla rock f?rt?nas?na kap?lm?? m?zik sekt?r? i?inde ?Catch a Fire? kendine bir yer edinmeyi ba?ar?r ve reggae yerel bir m?zik olmaktan ?ok ?teye ta??nm?? olur.

ian_curtisPunk hareketinin kurucu toplulu?u Sex Pistols??n Manchester?daki ?nl? konserinde Peter Hook ve Bernard Sumner Joy Division?la ba?layacak olan m?zik maceralar?n?n ilk ad?m?n? atarlar. (4 Haziran 1976?da ger?ekle?en bu konseri izleyen yakla??k 40 ki?i aras?nda Buzzcocks, Morrissey, Bernard Sumner ve Peter Hook?un olmas? bu konseri m?zik tarihi a??s?ndan ayr? bir yere ta??r) Bir m?zik ve edebiyat merakl?s? olan Ian Curtis?in Sumner ve Hook?a kat?lmas?yla Joy Division?in iki alb?mden olu?acak m?zik ya?ant?s? ba?lar. Kendine has vokal tarz? ve ?ark? s?zleriyle Ian Curtis, Joy Division??n s?r?kleyici ismi olur. D?nemin ba??ms?z kay?t ?irketi Factory Records?un kurucusu Tony Wilson??n bu yeni ve kendine has toplulu?u farketmesi ?ok ge? olmaz ve 1979 senesinde Joy Divison ilk alb?mleri ?Unknown Pleasures? i?in st?dyoya girer. Factory Records?un ?Unknown Pleasures?? yay?nlamas? i?in Tony Wilson 8500 poundu kendi cebinden verir ve alb?m?n ilk 10000 kopyas? bu sayede bas?l?r. B?ylece post-punk i?in en ?nemli alb?mlerden biri olan ?Unknown Pleasures? ve dolay?s?yla Joy Division m?zik d?nyas?na ad?m? atar.

Bu ?rnekler ?st?ne Michael Jackson??n 30 milyon dolara mal olan alb?m? ?Invincible? ya da Guns?n Roses??n 15 sene i?inde toplam 16 milyon dolar harcayarak ??kard??? ?Chinese Democracy?den s?z etmek olduk?a yersiz olacakt?r. Parayla sanat?n ayr?ld??? noktay? en g?zel ?ekilde sergileyen bu d?rt ?nemli alb?m, m?zik d?nyas?na katt?klar?yla daha uzun s?reler yeni m?zisyenlere ilham kayna?? olmaya devam edecektir.

*Bu yaz? kargamecmua Nisan 2009 say?s?nda yay?mlanm??t?r.

1 Yorum »